Därför behövs Energibyggare

År 2021 ska alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader
”Sverige ska halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050. Redan 2021 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. För att lyckas behövs mer kunskap”, enligt Energimyndigheten.

Sommaren 2016 ska Boverket redovisa ett förslag på en definition på nära-nollbyggnader och riktlinjer för de framtida energikraven. De juridiskt bindande kraven kommer troligtvis 2017. Dessa kommer innebära skärpta krav på byggnationer och renovering. Dessutom föreslås att energikraven ska ses över minst var femte år.

Så alla i byggsektorn tjänar på att redan nu rusta sig för de kommande skärpta kraven, bland annat genom att se till att höja kompetensen hos sina medarbetare. Därför stöttar EU och Energimyndigheten denna utbildningsinsats för att hjälpa byggsektorn att möta de nya kraven genom höja kompentensen inom energieffektivt byggande hos sin personal.

När din personal godkänts som Energibyggare har man möjlighet att registrera den nya kunskapen i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via en särskild ansökan.

Bakgrund
För att förhindra att klimatförändringen når farliga nivåer har det internationella samfundet enats om att den globala uppvärmningen inte får överstiga 2 °C jämfört med tiden före industrialiseringen. EU arbetar därför hårt för att minska medlemsländernas växthusgasutsläpp och förmå andra stora förorenare att ta sitt ansvar.

Inom EU har vi enats om ”20-20-20″-målen dvs. att till 2020 skall utsläppet av växthusgaser minskas med 20 %, användningen av förnybar energi ökas med 20 % och primärenergianvändningen minskas med 20 %, samt att fr.o.m. 2021 är alla nya byggnader nära-nollenergibyggnader.

På längre sikt har EU som mål att minska sina utsläpp med 80–95 procent till 2050.

Dessa mål har satts upp för att förhindra att klimatförändringarna når farliga nivåer.

För att möta energi- och klimatmålen i Sverige för åren 2020 och 2050, krävs stora satsningar på energieffektivisering och ökad användning förnybar energi. För bostäder och lokaler, uppgår energianvändningen till cirka 30 % av den totala svenska energianvändningen. Detta innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning och energianvändningen i befintliga byggnader måste sänkas radikalt, samt att användningen av förnybar energi måste öka.

Alla led inom byggsektorn behöver därför bidra för att vi ska uppnå energi- och klimatmålen. Det innebär bland annat att alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga yrkens arbetsinsatser, för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva.

EU:s och Sverige 20-20-20-mål
Till år 2020 ska

  • utsläppet av växthusgaser minskas med 20 %
  • användningen av förnybar energi ökas med 20 %
  • primärenergianvändningen minskas med 20 %

samt att fr.o.m. 2021 är alla nya byggnader nära-nollenergibyggnader.

Läs om klimatmålen på EU-upplysningens hemsida.

Nya energikrav kräver höjd kompetens
Byggföretagen möter allt mer långtgående krav från beställarna på att byggnaderna ska vara energieffektiva. Ju mer långtgående krav på energiprestanda desto större är behovet av att ha en kvalitetssäkrad byggprocess i alla led. Att satsa på vidareutbildning av medarbetarna inom energieffektivt byggande är en viktig pusselbit i denna kvalitetssäkring.
marie

Maria Brogren,
tekn.dr. Energi- ochmiljöchef Sveriges Byggindustrier (2016)