Om projektet

Stor utbildningskampanj för energieffektivt byggande

Ledande aktörer inom svensk byggindustri har tillsammans med Energikontoren Sverige tagit fram en interaktiv utbildning för energieffektivt byggande, riktad till byggnadsarbetare och installatörer. Utbildningen Energibyggare är yrkesöverskridande och ger förståelse för vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av samtliga inblandade aktörer.

Utbildningen har tagits fram inom projektet BUILD UP Skills SWEBUILD, som pågick fram till 2017. Under denna period togs utbildningskoncept och utbildningsmaterial fram och 500 personer utbildades till handledare. Dessa handledare har sedan fortsatt att  utbilda personal direkt ute på arbetsplatser runt om i Sverige.

Målet med utbildningen är att hantverkare och installatörer ska få ökad kompetens inom energieffektivt byggande och renovering samt inom förnybar energi. Vidare ska utbildningen leda till en förbättrad kommunikation kring energieffektivisering mellan verksamma på byggarbetsplatser. Syftet är att öka kunskapen inom det egna teknikområdet och förståelsen för hur olika teknikområden påverkar varandra, både under byggnations-/renoveringsprocessen och i byggnadens framtida livscykel.

Det långsiktiga målet är att skapa en helhetsförståelse på individnivå för varför det är viktigt att bygga och renovera energieffektivt.

Bakom utbildningen står ledande branschaktörer

Utbildningen är utvecklad av branschaktörer bestående av Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Installatörsföretagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum, under ledning av Energikontoren Sverige, som är de regionala energikontorens branschorganisation.

Bakgrund

För att nå EU:s energi- och klimatmål för år 2020 respektive år 2050 krävs stora insatser från byggsektorn i Europa. För att klara av detta görs en satsning på kompetensutveckling för alla som arbetar inom denna sektor.

Mellan 2011-2013 genomfördes EU-projektet BUILD UP Skills. Projektet syftade till att identifiera kompetensbehovet och ta fram en handlingsplan för vidareutbildning inom byggsektorn. 30 länder deltog i projektet. 22 av dem, däribland Sverige, har fått pengar för att fortsätta arbetet med att förstärka kompetensen inom energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi.

BUILD UP Skills SWEBUILD pågick mellan 2014-2017

Projektet finansierades till 75% av Intelligent Energy Europe (IEE) – ett EU-program som stöder energieffektivitet och förnybar energi. Resterande 25% finansierades av Energimyndigheten.

Övriga organisationer som stöttat projektet:

 • BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus)
 • Belok (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler)
 • BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB)
 • Boverket
 • Byggherrarna
 • Byggmaterialindustrierna
 • Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN)
 • Dansk Byggeri
 • Glasbranschföreningen
 • KYH (Yrkeshögskola och kompetensutveckling)
 • SBUF
 • Skanska
 • Svensk Ventilation
 • Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN)
 • Swedisol
 • VentCentrum

Relaterade projekt stödda av Energimyndigheten

BeställarKompetens – Utbildning i metoder och verktyg för energieffektiv renovering för beställare, byggherrar och fastighetsägare. Anordnas av Byggherrarna.

Nya Glasögon – Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Anordnas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN.

Energilyftet – utbildning i energieffektivt byggande för arkitekter, beställare och konsulter. Anordnas av Energimyndigheten.


Projektet BUILD UP Skills SWEBUILD är delfinansierat av Intelligent Energy – Europe (IEE) och Energimyndigheten.
Contract N°: IEE/13/BWI/708/SI2.680176

Se även
Rapporter
Nyhetsarkiv
Användarvillkor för utbildningen